Meedia tööstus

METROPOL

Uudised, arvamused, blogid, meelelahutus, multimeedia.

U N I V I S I O N

Tehnoloogia, mis võimaldaks inimesel liikuda ajas reaalselt minevikku või tulevikku, loob uusi võimalusi inimajaloo uurimisel ja ka Universumis liikumiseks. Kõik olemasolevad füüsikateooriad, mis käsitlevad ajas rändamise reaalset võimalikkust, baseeruvad ussiaukude ehk aegruumi tunnelite matemaatilistel teooriatel. Erinevates uurimustes prognoositakse nende füüsikalist ehk seega reaalset olemasolu.
Ilu nägemine paneb inimese aju „tööle“. See tekitab temas teatava mõnu tunde. „Ilusat“ võime igal pool näha ja nautida. Näiteks kui me vaatame ilusat maali, kohtudes ilusa inimesega, kuulata „ilusat“ muusikat jne. Ilu loob inimese ajus mõnuaistingu. Esteetika omamine on ainult inimesele omane. Kuid põhjus esteetika ( ehk ilu ja seega kunsti ) olemasolus peitub inimese neurofüsioloogias. Juba ammu on tuntud üks hea võrdlus – nimelt ilu on inimesele sama mõnus kui maiuspala keelele.
Inimese andekus ja vaimuhaigused on omavahel seotud. Näiteks Karolinska Instituudi teadlaste ( doktorant Simon Kyaga juhtimisel ) 2012. aasta uuringu kohaselt esineb loomingulistel elualadel töötavatel inimestel suguvõsas statistiliselt palju rohkem erinevaid vaimuhaiguseid ( nagu näiteks skisofreenia, bipolaarne häire, autism ja anoreksia ) kui elanikkonnal keskmiselt.
Intelligentsuse mõistet kasutatakse aga psühholoogias väga sageli. Intelligentsus ei tähenda seda, et kui palju on inimesel teadmisi, vaid näitab inimese üldisemat vaimset omadust. Väga paljudes asjades avalduvad inimese vaimsed omadused. Näiteks planeerimisel ja olukordade prognoosimisel, mõtete üldistamisel, arutlemisel, keeruliste ideede mõtestamisel, varasemate kogemuste õppimisel, probleemide lahendamisel jpm.
Agressiivsus on inimese üks loomaliku avaldumisvorme. Agressiivsus on välja kujunenud evolutsiooni käigus, mis tagab liigi kaitsmise ja ellujäämise. See väljendub territooriumi katsmises, saagi hankimisel, tugevamate isendite geenide edasiandmises jne. Rituaalides, mille korral pannakse loomariigis paika loomakarja võimuhierarhia, esineb agressiivse käitumise tahke. Seetõttu agressiivsus arvatakse olevat ka võimutungi kaasnähtuseks. Agressiivne käitumine võib tekkida frustratsiooni pinnalt.
Maailma tekkimise ja selle olemuse üle on inimesed juurelnud juba väga pikka aega. Kvantteooria seletab maailma tekkimist just vaakumi spontaanse polarisatsioonina, kuid selle lihtsaks seletuseks on igapäevaterminites üsna raskesti teostatav. Ka teiste kvantfüüsikasse jäävate väljenditega on samad raskused. Kui aga väljandada seda kõige lihtsamal kujul, oleks see ilmselt aga järgmine: Universum tekkis äkki ja eimillestki, mis on täiesti normaalne, ehkki väga väikese tõenäosusega füüsikaline protsess.
Maailmapilt on maailmavaateliste teadmiste süsteem, mis reguleerib inimese tunnetustegevust ja seostab seda kultuuri kui tervikuga. Maailmapilt on praktika arengutaset kajastav, nii looduse kui ka ühiskonna nähtusi hõlmavate teadmiste kogum, mille põhjal kujuneb teatav tegelikkuse nägemise viis. Inimkonna maailmapilt on lõhestunud kaheks: teaduslikuks ja religioosseks. Teadusliku maailmapildi aluseks on objektivism ehk kõik see, mis on kaemuslikult ehk empiiriliselt kättesaadav ja eksperimentaalselt uuritav.
Eesti teadlane Juri Lotman andis meile üsna lihtsa kultuuri definitsiooni: ''kultuur on kõik see, mida ühiskonnas ühest põlvkonnast teise mittepärilikul viisil edasi kantakse''. Järelikult mõistetakse kultuuri all informatsiooni, mis ei anta edasi geneetiliselt. Kuid see tähendab ka seda, et kultuuri ei oma ainult inimene. Näiteks omab kultuuri ka paljud laululinnud. Need linnud ju õpivad linnulaulu selgeks seal, kus nad parajasti üles kasvavad. Kuid see järeldub Lotmani kultuuri definitsioonist. Kuid laululindudel esineb ainult üks oskus, mida antakse edasi põlvest põlve just õppimise või matkimise teel ja ei ole seotud geneetikaga.
Teoreetilist füüsikat on võimalik õppida ja selle valdkonna teaduslik uurimine toimub Eestis Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis.
30. aprillil 2021. aastal ilmus uus kirjanduslik väljaanne „Supermehaanika“, mis on kõigile kätte saadav Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivist: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:624677.
See on esimene väljaanne, mis ületab tuhande lehekülje piiri ja on esimene väljaanne, milles esitatav füüsikateooria on matemaatiliselt tõestatud ning sisemiste vastuoludeta. Antud väljaanne sisaldab endas esimest korda ka tehnilist lahendust ehk eksperimentaalset teostust antud teoses sisaldava füüsikateooria kontrollimiseks. See on üheks suureks eelduseks teooria teaduslikuks tunnustamiseks.
Sellest väljaandest lähtuvalt olen palju artikleid kirjutanud erinevatesse eesti meedia väljaannetesse, kuid neid ei ole siiani avaldatud.
On täiesti selge, et minu saadetuid artikleid ignoreeritakse. On täiesti selge, et erinevad eesti väljaanded ei soovi saadetud artkleid avaldada. Ma ise isiklikult aiman seda, et kahtlustatakse antud materjali "pseudoteaduses". Tegemist ei ole "teaduslikke artiklitega", kui puuduvad teaduslikule arktlile omased tunnused. Need tunnused on näiteks viitamine mõnele uurivale teadlasele, ülikoolile või organisatsioonile. Artikkel peab olema ka esitatud argumenteeritult ja faktipõhiselt.
Minu saadetud artiklitel puuduvad tõesti igasugused viitamised mõnele autoriteetsele või tuntud teadlasele, ülikoolile või organisatsioonile, kuna neid kirjutisi olen kirjutanud ainult mina. Kuid saadetud tekstid on ilusti argumenteeritud ja hüpoteesid põhinevad sellistel füüsika valdkonna teadmistel, mis on leidnud ajaloos katselist kinnitust.
Seni ekraniseerunud reality-showd eesti teleekraanidel keskenduvad noortele, kes otsivad endale elu armastust. Tegemist on suhete sarjaga, milles on draamat, omajagu traagikat ja loomulikult ohtralt läbu-komöödiat. Kuid kõige selle ilu või valu juures on üks suur puudus. Tegemist on selliste noorte tutvumise saadetega, milles on esindatud ainult heteroseksuaalsed suhted.
Universumi tumeaine olemasolu tuli esimest korda välja astronoomilistest vaatlustest 20. sajandi esimesel poolel, mille korral nähtava aine massist ei piisanud Linnutee galaktika tähtede liikumiskiiruste seletamiseks.
Inimene on loonud tehnoloogia, mis asendab paljusid tema füüsilisi ja vaimseid võimalusi. Näiteks inimene ei pea enam iseenda higi kaudu oma kehatemperatuuri stabiliseerima, kui ta kasutaks selle asemel eluruumidesse paigaldatud õhukonditsioneere. Inimene ei pea enam postimajas lugema ümbrikutelt postiindekseid ja sorteerima erinevaid kirju, sest selle töö teevad ära nüüd skännerid ja arvutid.
Erich Anton Paul von Däniken on uuriv isik, kes pooldab teooriat tulnukatest, kes käisid tuhandeid aastaid tagasi Maal külas ja tundusid inimestele kui Jumalad. Need tulnukad andsid tolle aja inimestele teadmisi ja oskusi.
Ussiurgete reaalse olemasolu üle on teoreetilises füüsikas palju vaieldud, mis on põhjustatud eelkõige aja ja ruumi füüsikateooriate erinevate tõlgendusvõimaluste olemasolu tõttu. Näiteks must auk võib olla samas ka aegruumi tunneli sisse- ja väljakäik. Gravitatsioon on teatavasti aegruumi kõverus ja mustade aukude tsentris oleva Schwarzschildi pinnal on aegruum kõverdunud lõpmatuseni.
Tumeenergia uuringu ehk DESi rahvusvaheline töörühm on leidnud, et Universumi tumeenergia on püsinud muutumatuna kogu kosmilise ajaloo jooksul. See tähendab seda, et tumeenergia on kõikjal ajas ja ruumis ühesugune. Kõik see näitab selgelt seda, et tumeenergia ei saa olla „käegakatsutav ollus“.
Piibli Vana Testamendi järgi on inimkond pattu langemise tõttu ( Adama ja Eeva lugu ) Paradiisist välja heidetud ja seetõttu inimeste „otsene kontakt“ Jumalaga katkestatud. Mõnevõrra sarnaneb see tänapäeva ufo-uuringutest saadud andmetega, milles ilmneb, et maavälised tsivilisatsioonid on küll reaalselt olemas, kuid avalikult „nad“ inimestega kontakti ei võta.

„X-TOIMIKUD“ | Igor Volke avalikustab, kes on maailma olulisimad lahtisalastajad ja ufopositiivsed

„Viimastel aastatel on sõjaväelaste, poliitikute, ajakirjanike ja kultuuritöötajate seas tekkinud arvestatav hulk rääkijaid, kes võtavad ufoasja väga tõsiselt ja on tavakodanikest oluliselt paremini informeeritud,“ ütleb Igor Volke.

„X-TOIMIKUD“ | Õpetaja Arne Hiob selgitab piiblilugusid läbi ufoloogiaprisma

Religioon ja ufoloogia näivad olevat lepitamatus konfliktis. Või kas ikkagi on? Jaani koguduse õpetaja ning teoloogia õppejõud Arne Hiob vastuolu ei näe. „Ma ei tea, kes need ufonaudid täpselt on. Aga kui ma eitan ufosid, siis kuidas saan väita, et inglid on olemas?“ arutleb ta.

X-TOIMIKUD | Eesti pilootide lood. Lennuväljale maandus roheline kera: „Kohe toimub katastroof!“

Pilootide ufolugusid pole palju, taasiseseisvumise ajast pole neid Eestis ühtegi. Ufoloogid Igor Volke ning Priit Rifk ei usu siiski, et ufod tänapäeva Eesti õhuruumist kadunud oleks.
Väga paljud maailma ühiskonnad lausa elavad keset korruptsiooni. Aetakse suurt äri relvade, nafta, vääriskivide ja narkootikumidega. Paljusid ühiskondi valitsevad korrumpeerunud valitsejad, kelle prioriteetideks on äriajamine. Näiteks altkäemaksudena saadud raha on igal aastal nii suur, et seda oleks võimalik vaesuse likvideerimiseks.
Natsionaalsotsialistlikul Saksamaal oli kasutusel selline tervitusviis, mida nimetatakse „Hitleri-tervituseks“ ehk „Saksa tervituseks“. See koosnes parema käe ettesirutamisest ja hüüdest „Heil Hitler!“. Adolf Hitler oli öelnud: „Mina olen füürer! Ma kehtestan tervituse „Heil Hitler!“.“
Ühena varasematest on teade leitnant d´Emery Jeani isiklikust vaatlusest 20. novembril 1953 Villacoublay´ 107. lennuväebaasis. Veel on teateid sandarmeerialt ja mõned vaatlused pilootidelt ning Õhukeskuse komandöridelt. On palju elemente, mille koosesinemine 1954. aastal pakub huvi. Seetõttu peab probleemi suhtuma täielikult avatud meelega, suhtumisega, mis ei eita vaatlusi a priori.
Paljud Venemaa noored tegelevad ühe eluohtliku lõbuga – nn taevas kõndimisega. Noored kõnnivad ja seisavad väga kõrgete hoonete või muude rajatiste tipus kõrge kukkumise serval. Hooneid enamasti ka pildistatakse. Turvavarustust sellisel tegevusel ei kasutata.
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet avas mais 2021. aastal Pirita staadioni ja Pirita jõe suudme läheduses väliujula ja väikese liivaranna. Väliujula on mõeldud eelkõige seal treenivatele sportlastele, kuid seda võivad kasutada ka kõik teised.
Ilma nägemismeeleta ei oleks astronoomia teadus võimalik toimida. Astronoomia kasutab nägemismeele kaudu tulevat informatsiooni rohkem kui teised teadused kokku. Valgus, mis tuleb kaugetelt tähtedelt, on astronoomidele sama oluline kui fossiilileiud paleontoloogidele või kivimiproovid geoloogidele.
Hando Tõnumaa on Eesti vandenõuteoreetik, kes on sündinud 12. septembril 1981. aastal Tallinnas. Ta lõpetas Tallinna Ühisgümnaasiumi ja õppis meediat ning imagoloogiat Tallinna Ülikoolis, ehkki imagoloogia eriala jättis ta pooleli.
Pam Reynolds, kes oli Atlanta laulja ja laululooja, viidi 1991. aastal operatsiooni ajal kliinilise surma seisundisse. Pam Reynoldsi juhtum on üks kuulsamaid maailmas, sest kirjeldatud juhtum on tõestatud kui fakt.
Elektriautodes kasutatakse energiamuundurit või energiasalvestit. Näiteks elektrienergiat toodab vesinikust Honda FCX ja seda autos kohapeal. Vesiniku, mis saadakse surupaagist, ja õhust võetud hapniku oksüdatsiooni keemilist energiat muudab kütuseelement otse elektrienergiaks ja soojuseks.
Praegusel ajal võib arvata seda, et kõik paremaks eluks vajalik on juba olemas ja midagi väga radikaalset uuendust või ideed maailmas hästi elamiseks enam ei teki. Nii on arvanud ka Kanada Briti Columbia Ülikooli majandusteaduste professor James Brander.
Me elame maailmas, kus 1/3 inimestest on ülekaalulised. Iga viies laps on ülekaaluline. Rasvumisega kaasnevad paljud tervisehädad, nagu näiteks diabeet ja südamehäired. Kuid samal ajal on lugematutes söögikohtades lastemenüüd, mis sisaldavad viinereid, friikartuleid ja hamburgeri.
On April 30, 2021, a new publication "Supermechanics" containing the physics of time travel and its technology was published. It is available and readable on the Internet at: www.tehnoloogiasait.info. You can read this work directly at: https://lnkd.in/ewKgdaQ. This edition is special in that the mathematical physics describing time travel and through it the physics of the Universe no longer contains any scientific / mathematical contradictions. All paradoxes and internal contradictions have been eliminated.
Tänapäeva teadusliku maailmapildi kõrval eksisteerivad ka veel sellised nähtused, mis jäävad teaduse piiridest väljapoole. Tegemist on inimeste subjektiivsete kogemustega, mis ei ole objektiivselt tuvastatavad. Teadus ei ole võimeline uurima neid nähtusi objektiivselt ja ei oska anda neile ka mingeid ratsionaalseid seletusi. Need nö. paranormaalsed nähtused on maailmas eksisteerinud peaaegu kogu inimajaloo jooksul.

The Top 10 Esports Players Of All Time

These are the players who have thrilled us with their skill, who captured our hearts with their passion and whose names live on long after their games are gone.

Best Esports Games [For People Who Don't Play Esports Games]

Whether you’re a keen player or absolute beginner, this video is your way of getting into esports games!

The Top 10 Weirdest Esports that ACTUALLY Exist

What’s your favorite esport? CS:GO? League of Legends? Valorant? Whatever it is, I bet millions of other people watch it with you and it’s considered one of the ‘big ones’.
Planeet Maa tiirleb ümber Päikese, mille kaugus Maast on 150 miljonit km. Päike tiirleb omakorda ümber Linnutee Galaktika tsentri, mille kaugus on 8,5 kpc. Praegusel ajal asub meie Päike ( seega kogu Päikesesüsteem ) Linnutee galaktika kahe spiraalharu vahel: seesmise, Orioni haru ja välimise, Perseuse haru vahel. Orioni haru asub Orioni tähtkuju suunas.
Esimesed inimesed ilmusid välja juba umbes kaks miljonit aastat tagasi ja neid esimesi inimesi nimetatakse Homo-deks. Näiteks Homo habilis ja tema lähisugulane Homo rudolfensis. „Osav inimene“ ehk Homo habilis oli esimeste inimeste seas esimene tööriistavalmistaja ja sõi ka osaliselt liha. Homo habilise luud olid üsna haprad, aju oli australopiteekidest palju suurem, kolju ja hambad sarnanesid üha enam tänapäeva inimese omaga.
Praegusel ajal ei ole inimeste kosmosetehnoloogia nii arenenud, et inimene oleks võimeline liikuma kosmoses meie galaktika ruumist väljapoole nii, et inimene näeks eemalt Linnutee galaktikat nagu näiteks meie kosmonaudid vaatavad kosmoses eemalt meie planeeti Maad. Kuid meie galaktikat on siiski võimalik näha ka Maa peal olles. Näiteks talvisel öisel ajal pilvitusse taevasse vaadates näeme selgelt eristuvat meie enda galaktika halot.
Teaduslikud uurimused ( N. Weintstein, R. Ryan, R. ja E. Dic ) on näidanud, et selle põhjuseks võib olla inimese enda seksuaalse orientatsiooni eitamine ja sellest tulenevalt tekib hirm nende enda allasurutud himude esile kerkimisest ning seetõttu tekib vajadus rünnata homoseksuaale. See tähendab seda, et homofoobsed inimesed võivad alla suruda enda seksuaalseid orientatsioone.
Miks me näeme aja aeglenemist just kehade liikumiste ( s.t. nende kiiruste ) aeglenemises? Ja kui aeg on üldse peatunud, siis kehade liikumist üldse enam ei eksisteerigi. Miks on olemas just selline seos aegruumi ja keha liikumise vahel? Aeg ja ruum ei saa olla teineteisest lahus – nii on ka liikumisega. Aeg, ruum ja liikumine – need kolm „komponenti“ ei saa olla teineteisest lahus. See oli ajas rändamise füüsikateooria ajaloo üks esimesi avastusi, mis tehti juba 2005. aastal. Kusjuures selline mõttekäik ilmnes ulmefilmi „Matrix“ vaatamisel.
Pastor Mart Metsala ja diakon Veikko Võsu võtavad antud videos lahti Jumala Sõna olemuse, selle toimimisviisid ja väe. Antud videos kirjeldatakse suurepäraselt Jumala olemusest ja Tema Sõnast, mis on niivõrd hästi lahti seletatud, et see peaks olema kohustuslikuks vaatamiseks/kuulamiseks kõikidele kristlastele ja harivaks ülevaateks mittekristlastele.
However, the Tallinn University focusses mainly on Albert Einstein's theory of general relativity or studying the nature of gravity and plasma physics (e.g. making a plasma focus device), which is mainly necessary for understanding the construction of a thermal-nuclear reactor. TalTech naturally focusses on technical specialities, but the National Institute of Chemical Physics and Biophysics focusses on the main topics in cosmology such as dark matter and dark energy in the Universe. It is unclear why the University of Tartu or Tallinn University teach string theory which has not been proven by experiments.
2008. aastal andis Tallinnas Saku Suurhallis kontserdi Cardinals koos Zone’iga. Kontserdi muusika ja ülesehituslik stiil sarnanes Gregoriani omaga. Antud videos esitatakse laulu “Valge seil”. Selline hea meloodiaga lugu on kahjuks unustuse hõlma sattunud ja seepärast on seda hea meenutada. Meloodia stiil sarnaneb Madonna looga nimega “Frozen", mis ilmus 1998. aastal ja oli üks suurimaid hitte kogu maailmas. Sellise muusika stiiliga meloodiad on pärit nagu kusagilt “vaimumaailmast” või “hingede maailmast”.
Tänapäeva kalmistud võiksid olla üldse olemata. Kõik praegused kalmistud võiks üles kaevata ja säilinud surnukehad lihtsalt ära kremeerida. Haudade hooldamine ja surnuaias käimine on kiire elutempo juures aja kulutamine ja mõningatel juhtudel ka raha raiskamine. Lahkunuid saab mälestada ka ilma haudade olemasoluta, näiteks meenutades lahkunuga koosoldud vanu aegu või sirvida vanu fotosid.
Videomäng nimega “Assassin’s Creed Odyssey: The Fate of Atlantis” ilmus 23. aprillil 2019. aastal. Selle mängu väljaandja oli Ubisoft ja see ilmus kõige pealt playstation 4 mängukonsoolil. Tegemist on “Assassin’s Creed Odyssey” laienduspaketiga, mida saab Playstation Store kaudu alla laadida.
Sotsiaaltöötaja Betty ja postiametnik Barney Hill sõitsid 1961. aasta septembris pärast Kanadas veedetud puhkust öösel tagasi koju. Kodutee kulges White´i mägede kaudu Uus-Inglismaale. Sinna jõudnud nägid nad taevas neile lähenedes banaanikujulist valguslaiku.
The field of gravitation is a curve in spacetime caused by extremely heavy masses. This curve in spacetime is expressed in the fact, that the more we move towards the centre of the field of gravity, the more time slows down and the shorter the distance between two points in space becomes. Such a transformation of time and space continues until a specific distance from the centre, and this distance is described to us by the radius R.